Politika varovanja osebnih podatkov

1. INFORMACIJE O POLITIKI

1.1. Organizacija

1.1.1. Upravljavec vaših osebnih podatkov je HTTPOOL, Internet Marketing, d.o.o. (‘HTTPOOL Slovenija’), družba z omejeno odgovornostjo, ustanovljena v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, z glavnim in registriranim sedežem v Ljubljani, Tacenska cesta 26, 1210 Ljubljana – Šentvid, Slovenija, registrska številka 1554301000 in davčna številka SI 81931247.

1.1.2. Ta Politika varstva osebnih podatkov (‘politika‘) se uporablja tudi za ‘HTTPOOL‘ v smislu skupine podjetij, ki jo sestavlja HTTPOOL Slovenija kot obvladujoča družba in njene odvisne družbe, ki jih sestavljajo hčerinske in povezane družbe, ter katera koli druga podjetja, ki bodisi sodijo pod odvisne družbe bodisi neodvisno od tega spoštujejo to politiko. Sklicevanje na HTTPOOL oziroma ‘nas’ ali ‘mi’, lahko pomeni sklicevanje na skupino družb ali posamezno družbo v skupini, ki lahko nastopa kot upravljavec vaših osebnih podatkov v posameznem primeru.

1.1.3. HTTPOOL sodeluje s ponudniki storitev, kot so oglaševalci, založniki in drugi partnerji, ponudniki računovodskih in IT storitev, ki lahko v okviru poslovnega sodelovanja z nami zbirajo, prenašajo in obdelujejo nekatere vaše osebne podatke. HTTPOOL sodeluje le s ponudniki storitev, ki delujejo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

1.1.4. Ta politika se nanaša na vse podatke, ki jih zbiramo, ko dostopate do spletne strani HTTPOOL, AdPlatform, vključno z Ad Network, ali kako drugače sodelujete z nami, kot je opisano spodaj. Naše aktivnosti so skladne z zakonodajo držav, v katerih delujemo. Z uporabo naših storitev ali ob sodelovanju z nami na način, kot je opisano spodaj, potrjujete, da ste seznanjeni s to politiko.

1.1.5. To politiko lahko občasno spremenimo zaradi spremembe zakonodaje ali posodabljanja naših notranjih politik in praks. V primeru sprememb, vas bomo obvestili s spremembo datuma te politike. V določenih primerih vam bomo posredovali tudi dodatno obvestilo, na primer na način, da bomo na spletni strani ali spletnih straneh HTTPOOL-a dodali novo izjavo ali vam poslali e-pošto. Priporočamo vam, da se seznanite z našo politiko, kadar dostopate ali uporabljate naše storitve, da bi bili obveščeni o našem ravnanju z informacijami ter z vašimi pravicami do zasebnosti in o vaših izbirah.

1.1.6. To politiko smo pripravili v sodelovanju z družbami, ki sestavljajo HTTPOOL, in jo je 25. 5. 2018 potrdil direktor podjetja HTTPOOL Slovenija Timotej Gala.

 

2. UVODNO

2.1. Definicije

2.1.1. ‘osebni podatki’ pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (‘ posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki’); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;

2.1.2. ‘obdelava‘ pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje;

2.1.3. ‘upravljavec‘ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave; kadar namene in sredstva obdelave določa pravo Unije ali pravo države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo s pravom Unije ali pravom države članice;

2.1.4. ‘obdelovalec‘ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca;

2.1.5. ‘tretja oseba‘ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca;

2.1.6. ‘ privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki ‘ pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;

2.1.7. ‘podatki o zdravstvenem stanju’ pomeni osebne podatke, ki se nanašajo na telesno ali duševno zdravje posameznika, vključno z zagotavljanjem zdravstvenih storitev, in razkrivajo informacije o njegovem zdravstvenem stanju;

2.1.8. ‘podjetje‘ pomeni fizično ali pravno osebo, ki opravlja gospodarsko dejavnost, ne glede na njeno pravno obliko, vključno s partnerstvi ali združenji, ki redno opravljajo gospodarsko dejavnost;

2.1.9. ‘povezana družba‘ pomeni obvladujočo družbo in njene odvisne družbe;

 

2.1.10. ‘Splošna uredba o varstvu podatkov’ pomeni Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

2.2. Namen politike

2.2.1. Namen te politike je, da vas seznanimo z informacijami o tem, katere osebne podatke zbiramo o vas in zakaj, kako jih zbiramo, uporabljamo in razkrivamo, kakšne so pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov ter katere so vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki.

2.2.2. HTTPOOL je sprejel to politiko z namenom, da zagotovi varstvo vaših pravic v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov kot vašo temeljno pravico ter da tudi v prihodnje zasnuje obdelavo osebnih podatkov na način, da bo ta služila vam, strankam družbe HTTPOOL, delavcem, zaposlenim in drugim posameznikom ter z namenom zaščite družbe HTTPOOL.

2.2.3. HTTPOOL si posebej prizadeva za razvoj te politike na način, da bi jo lahko skladno s 47 členom Splošne uredbe o varstvu podatkov predložil v potrditev kot zavezujoča poslovna pravila.

2.3. Poslovne dejavnosti

2.3.1. HTTPOOL svojim strankam nudi storitve oglaševalske tehnologije. Ko odprete račun pri AdPlatform, ki povezuje oglaševalce, založnike in druge partnerje prek mreže Ad Network, nam posredujete vaše kontaktne podatke in podatke o poslovnem upravljanju. Stranke uporabljajo AdPlatform z namenom zagotavljanja oglasov končnim uporabnikom, mi pa jim pri tem pomagamo na način, da jim zagotovimo uporabo storitev našega AdPlatform-a. Tako HTTPOOL v okviru svojega delovanja obdeluje zelo omejen obseg osebnih podatkov, zlasti podatke o končnih uporabnikih, pri čemer so informacije, ki jih prejmemo ob zagotavljanju storitev našim strankam, večinoma podatki podjetij, zlasti podatki o poslovnem upravljanju.

2.4. Vrste podatkov

2.4.1. HTTPOOL obdeluje naslednje kategorije osebnih podatkov:

2.4.1.1. Kontaktni podatki: osebno ime, firma podjetja, telefonska številka in e-poštni naslov; z namenom, da se lahko odzovemo, ko stopite v stik z nami;

2.4.1.2. Podatki o končnih uporabnikih: podatki, ki se ustvarijo pri interakciji končnih uporabnikov z oglasi, ki se ustvarijo s pomočjo storitev HTTPOOL za naše stranke – oglaševalce ali založnike, vključno s številkami internetnega protokola, ki jih pridobimo samodejno, ko končni uporabnik objavlja informacije prek družbenih medijev, vtičnike ali druge aplikacije, glede na nastavitve zasebnosti, geolokacijo (navadno so to podatki o zemljepisni širini in dolžini) za določanje geotargetiranja in pogostost prikazovanja oglasov; vse z namenom, da lahko opravljamo našo dejavnost;

2.4.1.3. Podatki o poslovnem upravljanju: osebno ime zaposlenega ali delavca pri stranki (podjetju), ime podjetja, naslov, elektronski naslov, številka telefona in telefaksa, plačilni podatki stranke, kot so številka in vrsta bančnega računa, matična in davčna številka, informacija o dobičku, ki se odda prek posebne aplikacije za plačilo, ki jo izpolni stranka, vse z namenom zagotavljanja storitev in razvijanja naših poslovnih interesov. HTTPOOL uporablja navedene podatke za obdelavo plačil. Kadar HTTPOOL z namenom obdelave plačil s kreditnimi karticami uporablja storitve ponudnikov, ki so tretje osebe, pridobiva osebne podatke od ponudnikov plačilnih storitev.

2.4.1.4. Podatki o človeških virih: osebni podatki naših zaposlenih in delavcev, vključno s podatki o delovnem dovoljenju zaposlenega, pogodbo o zaposlitvi in njenem prenehanju, o stroških dela, plačah in nadomestilih, ki jim mora plačati delodajalec, o drugih stroških dela ter obveznih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca, o izrabi delovnega časa, o zdravstvenih pregledih ter zdravstvenih pregledih posameznih skupin delavcev, o opravljenemu usposabljanju za varno delo in preizkusih kvalifikacij delavcev, o nesrečah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih dogodkih, ugotovljenih poklicnih bolezni in boleznih, povezanih z delom, o njihovih vzrokih; vse z namenom izpolnjevanja zakonskih obveznosti ter v obsegu, kot to dovoljuje zakon;

2.4.1.5. Podatki o upravljanju s kandidati: osebni podatki kandidatov za zaposlitev, in sicer osebno ime, datum rojstva, kraj in država rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, dejanska in zahtevana izobrazba, delovne izkušnje, potrdilo o diplomi in druga potrdila, ki so priložena k prijavi (potrdilo o znanju tujih jezikov, izjava o nekaznovanosti, priporočila) ali drugi podatki, ki nam jih posredujete v pisnih vlogah za zaposlitev in življenjepisih; vse z namenom obravnave vaše prijave za zaposlitev pri nas in spoštovanja zakonskih določb;

2.4.1.6. Podatki o upravljanju s prostori: osebni podatki o osebah, ki vstopajo in izstopajo iz prostorov, in sicer osebno ime, številka in vrsta osebnega dokumenta, naslov prebivališča, zaposlitev, vrsta in registrska številka vozila ter datum, čas in razlog za vstop ali izstop iz prostorov; vse z namenom, da bi zagotovili varnost ljudi in premoženja v našem poslovnem prostoru;

2.4.1.7. Občutljive informacije: informacije zaposlenih in delavcev v zvezi z zdravniškim pregledom z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za opravljanje določenega dela na delovnem mestu s posebnimi zdravstvenimi zahtevami, zdravstvenimi pregledi posameznih skupin delavcev s seznamom pregledanih delavcev in oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju, zdravstveno stanje skupine pregledanih delavcev, ugotovljene poklicne bolezni, bolezni, povezane s slabostjo ali sum na poklicno bolezen, informacije o dejstvu in stopnji zastrupitve, informacije o tem, ali je bil delavec v primeru testiranja na uporabo prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi pod vplivom teh drog in snovi, nesreče pri delu, kolektivne nezgode, nevarni dogodki, ugotovljene poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, ter njihovi vzroki; vse zgolj z namenom izpolnjevanja zakonskih obveznosti ter v obsegu, kot to dovoljuje zakon;

2.4.1.8. Prosimo vas, da nam ne pošiljate posebnih kategorij osebnih podatkov, vključno z občutljivimi informacijami in podatki o zdravstvenem stanju, razen če so takšne informacije zakonsko zahtevane in/ali vas HTTPOOL prosi, da jih pošljete.

2.4.1.9. HTTPOOL je sprejel vse smiselne ukrepe, da so osebni podatki točni in ažurni ter da se netočni osebni podatki brez odlašanja izbrišejo ali popravijo, vendar pa ne more prevzeti odgovornosti, če so vaši podatki, ki so nam posredovani, neresnični, nepopolni in/ali zavajajoči.

2.5. Pravna podlaga za obdelavo

2.5.1. HTTPOOL obdeluje osebne podatke samo, če je to v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov.

2.5.2. Najpogosteje HTTPOOL obdeluje vaše osebne podatke, ker je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za HTTPOOL. HTTPOOL obdeluje posebne kategorije osebnih podatkov izključno na tej pravni podlagi in ne na kateri koli drugi pravni podlagi. Obdelava podatkov o človeških virih, vključno z občutljivimi informacijami, poteka skoraj izključno na tej pravni podlagi.

2.5.3. HTTPOOL obdeluje nekatere osebne podatke, kadar je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka ste vi, ali za izvajanje ukrepov na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe. Po tej pravni podlagi obdelujemo večino pogodb o zaposlitvi in pogodb o delu (t. j. podatke o človeških virih) ter podatke o upravljanju s kandidati.

2.5.4. Poleg tega obdelujemo nekatere osebne podatke, kadar je to potrebno zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva HTTPOOL (ali tretja oseba), razen kadar nad takimi interesi prevladajo vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine. HTTPOOL ima na primer zakoniti interes za obdelavo in prenos osebnih podatkov znotraj skupine podjetij zaradi izpolnjevanja internih poslovnih namenov, vključno s centralizacijo dejavnosti obdelave podatkov, zaradi oblikovanja učinkovitih in uporabnih poslovnih procesov v okviru zakona, zaradi omogočanja sodelovanja med ekipami, ki delujejo v različnih državah, ter zaradi zagotavljanja bolj storilnih in stroškovno učinkovitih poslovnih procesov. Poleg tega se ob samodejnem prejemu številke vašega internetnega protokola zanašamo na zakoniti interes, da lahko z geotargetiranjem zagotovimo oglase končnim uporabnikom, kar je koristno za uporabnika kot sestavni del spletnega mesta družbenega medija, vtičnika ali druge aplikacije, v uporabo katere je uporabnik privolil.

2.5.5. HTTPOOL lahko obdeluje vaše osebne podatke tudi na podlagi vaše privolitve za obdelavo osebnih podatkov za enega ali več specifičnih namenov. HTTPOOL si je in si še prizadeva pridobiti privolitve, ki predstavljajo prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazite privolitev v obdelavo vaših osebnih podatkov.

2.5.6. Kadar se HTTPOOL zanaša na privolitev kot pravno podlago obdelavo vaših osebnih podatkov, imate pravico umakniti ali preklicati svojo privolitev kadarkoli , kadar pa se zanaša na svoje zakonite interese, imate pravico do ugovora. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki je potekala pred njenim umikom.

2.6. Uporaba podatkov

2.6.1. Podatke obdelujemo za naslednje namene:

2.6.1.1. Upravljanje delovne sile; za ta namen uporabljamo zlasti podatke o človeških virih, podatke o upravljanju kandidatov in občutljive podatke;

2.6.1.2. Komuniciranje: omogočanje odzivanja in lažje komuniciranje z vami; za ta namen uporabljamo kontaktne podatke;

2.6.1.3. Skladnost z zakonskimi zahtevami, kot so vodenje evidenc in poročanje, izvajanje revizij in inšpekcijskih pregledov ter druge zahteve državnih ali drugih javnih organov, odzivanje na pravne postopke, kot so sodni postopki, spoštovanje zakonskih pravic in pravnih sredstev, obramba pravnih zahtevkov in vodenje postopkov internih pritožb ali zahtevkov, izvajanje preiskav in upoštevanje notranjih pravil, politik in postopkov.

2.6.1.4. Storitve: HTTPOOL obdeluje podatke o poslovnem upravljanju in podatke o končnih uporabnikih, z namenom zagotavljanja storitev svojim strankam.

2.6.2. Obstaja lahko več kot en namen, ki utemeljuje uporabo vaših osebnih podatkov v določenih okoliščinah.

2.6.3. Vaše osebne podatke bomo uporabljali le za namene, za katere smo jih zbrali. Če bomo v razumnih okoliščinah morali vaše osebne podatke uporabiti za nepovezan namen, vas bomo o tem obvestili in pojasnili zakonsko obveznost ali pa bomo pojasnili, da je takšna obdelava združljiva s prvotnim namenom, kar nam omogoča uporabo podatkov za drug namen. Če ste podali svojo privolitev za določen namen, ki lahko zajema eno ali več dejavnosti obdelave, vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali za namen, ki je drugačen od namena, za katerega so bili osebni podatki prvotno zbrani. Kadar nameravamo obdelovati osebne podatke za drug namen na podlagi vaše prvotne privolitve, jih bomo obdelovali samo na podlagi nove privolitve.

2.6.4. Upravljanje delovne sile in skladnost

2.6.4.1. HTTPOOL obdeluje podatke o vašem poslovnem upravljanju, človeških virih, podatke o upravljanju kandidatov in občutljive podatke s pomočjo programske opreme za upravljanje odnosov s strankami. Programska oprema je zasnovana na način, da imajo do določenih podatkov dostop le osebe, ki se z njimi morajo seznaniti. Poleg tega so naši zaposleni in delavci seznanjeni z internimi pravilniki o zasebnosti in varnosti, ki nalagajo obveznost obdelave osebnih podatkov v skladu z ustrezno zakonodajo, notranjimi pravili in najvišjimi varnostnimi standardi pri upravljanju delovne sile ali zagotavljanju spoštovanja zakonskih določb.

2.6.5. Storitve:

2.6.5.1. HTTPOOL uporablja vaše podatke z namenom zakonitega in učinkovitega delovanja in nudenja najboljše izkušnje njegovih storitev.

2.6.5.2. Podatke uporabljamo za omogočanje dostopa do AdPlatform-a, za nudenje podpore strankam ter tehnične in operativne podpore, upravljanje vaših računov, pošiljanje tehničnih obvestil, posodobitev, varnostnih opozoril in podpore ter administrativnih sporočil, za reševanje sporov in izvrševanje naših pravic, za odkrivanje in zaščito pred napakami, goljufijami ali drugimi kaznivimi ali nezakonitimi dejavnostmi ter za izvrševanje dogovorov s strankami. To lahko vključuje tudi analizo, prilagajanje in izboljšanje AdPlatform-a, da se strankam zagotovi informacije in analitiko o uporabi AdPlatform-a z namenom pomagati našim strankam ustvariti ali izboljšati njihove storitve v zvezi s trženjem ali analizo.

2.6.5.3. Do AdPlatforma lahko dostopate tako, da pošljete obrazec za identifikacijo (obrazec »Pridružite se nam«), pri čemer morate za uporabo določenih storitev ustvariti uporabniški račun, ki vam omogoča uporabo določenih aplikacij. V takem primeru morate posredovati podatke, vključno s podatki o upravljanju poslovanja. Te informacije so potrebne za zagotavljanje storitev strankam, vključno z dostopom do aplikacije, prikazom prilagojene vsebine in oglaševanja, komunikacijami, prenosom dobička, ki nastane iz naslova digitalnega oglaševanja, zagotavljanjem tehničnega delovanja omrežja, raziskavami in analizami za ohranitev in zaščito naših storitev.

2.6.5.4. Podatke uporabljamo tudi za to, da sklepamo o končnih uporabnikih, ki so geografsko kategorizirani, da lahko podjetja znotraj družbe HTTPOOL pomagajo strankam objaviti oglas na zadevnem geografskem območju. Če na primer podatki končnega uporabnika kažejo, da se ta nahaja na določenem geografskem območju ali državi, AdPlatform omogoča stranki, da objavi svoj oglas na tem območju ali državi. Po končanem postopku se številka internetnega protokola končnega uporabnika anonimizira, in sicer z namenom, da se prepreči podjetjem znotraj HTTPOOL iz drugih območij ali držav, strankam in tretjim osebam dostop ali pridobivanje številk internetnega protokola končnega uporabnika. Ta postopek vključuje tudi anonimizacijo internetnih protokolov za statistične namene.

2.6.5.5. Podatke lahko uporabimo tudi, kadar AdPlatform posega v družbene medije, vtičnike ali druge aplikacije, ki jih ponujajo oglaševalci, založniki ali drugi partnerji. Na primer, če namerava delavec ali zaposleni pri stranki oglaševati na Facebooku prek AdPlatforma, mora povezati svoj osebni Facebook račun z AdPlatformom, glede na dejstvo, da Facebook ne omogoča ustvarjanja poslovnih Facebook računov. Po vzpostavitvi povezave shranimo osebno ime, Facebook identifikacijsko številko in seznam vseh računov za oglaševanje na Facebooku, do katerih ima posameznik dostop. Za te podatke menimo, da so podatki o poslovnem upravljanju, ker je posameznik odprl račun AdPlatform za stranko (podjetje), z namenom, da lahko izstavimo račun za storitve, ki jih zagotavlja AdPlatform. Če posameznik nato prekliče svoj AdPlatform račun, ki ga je ustvaril prek svojega Facebook računa, njegove podatke shranjujemo, dokler ni izpolnjen dogovor z našo stranko.

2.6.6. Piškotki

2.6.6.1. Ko končni uporabnik obišče spletno stran ali si ogleda oglas, ki je povezan z AdPlatformom, mu lahko namestimo spletne piškotke, da bi bolje ali natančneje nadzirali pogostnost prikazovanja oglasov. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih v vaš računalnik namesti spletna stran, ki ste jo obiskali. Uporablja se jih pogosto, in sicer z namenom, da se omogoči delovanje ali izboljšanje delovanja spletnih strani, pa tudi da se zagotovi informacije spletnih strani. Običajno so shranjeni na trdem disku vašega računalnika.

2.6.6.2. Piškotki so lahko takšni, ki so nujno potrebni za normalno delovanje spletne strani in jih ni mogoče izklopiti, saj spletno mesto ne bi več pravilno delovalo, pri tem pa ne shranjujejo nobenih osebnih podatkov.

2.6.6.3. Piškotki se uporabljajo kot pomoč oglaševalcem in založnikom, ki uporabljajo in upravljajo oglase na spletu. Uporabljamo piškotke Google Analytics, ki nam omogočajo izboljšanje uporabniške izkušnje na naših spletnih straneh. Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši uporabniki uporabljajo spletno stran in se odločiti za določene funkcionalne in vsebinske prilagoditve, z namenom, da bi prikazali čim več koristne vsebine.

2.6.6.4. Večino naših piškotkov lahko zavrnete, če to dopušča brskalnik ali dodatki za brskalnik. Vendar pa lahko odstranitev ali onemogočenje naših piškotkov ovira vašo uporabo in funkcionalnost storitve HTTPOOL. Nastavitve piškotkov lahko spremenite s klikom na naslednjo povezavo: nastavitve piškotkov.

2.6.6.5. Druge piškotke lahko izbrišete na naslednje načine:

2.6.6.5.1. Google Chrome – ko kliknete ikono za meni, se pomaknite do nastavitev. Na dnu strani razširite meni za nastavitve tako, da kliknete ‘Napredno’. V razdelku ‘Zasebnost in varnost’ kliknite ‘Nastavitve vsebine’ in nato ‘Piškotki’. V naslovno vrstico brskalnika lahko vnesete tudi chrome://settings/content/cookies;

2.6.6.5.2. Mozilla Firefox – kliknite ikono s tremi črtami ‘Meni’ in se pomaknite do želenih nastavitev. V zavihku ‘Zasebnost in varnost’ v razdelku ‘Zgodovina’ kliknite povezavo ‘Odstrani posamezne piškotke’

2.6.6.5.3. Safari – v menijskem razdelku ‘Zasebnost’ najdete možnost ‘Blokiraj vse piškotke’ in odstranitev vseh piškotkov. Če želite odstraniti posamezne piškotke, lahko kliknete tudi na ‘Podrobnosti’

2.6.6.5.4. Edge – kliknite na ikono s tremi pikami in izberite ‘Nastavitve’. Na vrhu strani izberite možnosti ‘Napredne nastavitve’. Ponudila se vam bo možnost ‘počistite podatke o brskanju«, s katero lahko počistite piškotke.

2.6.7. Komunikacije:

2.6.7.1. Vaše kontaktne podatke uporabljamo predvsem za to, da se lahko odzovemo, ko želite stopiti v stik z nami.

2.6.7.2. Vaše kontaktne podatke in/ali podatke o poslovnem upravljanju lahko poleg tega uporabimo za pošiljanje promocijskih sporočil ali biltenov preko e-pošte, kadar ste nam za to podali svojo privolitev. Za prejemanje promocijskih ali drugih sporočil od HTTPOOL se lahko naročite prek naše spletne strani.

2.6.7.3. Od prejemanja promocijskih sporočil in/ali biltenov se lahko odjavite tako, da sledite navodilom v teh sporočilih (gumb za odjavo je na dnu vsakega e-sporočila). Če se odločite za odjavo od prejemanja promocijskih sporočil in/ali biltenov, vam bomo morda še vedno pošiljali sporočila o transakcijah ali sporočila, ki izhajajo iz našega razmerja z vami, kot so sporočila o vašem računu ali o našem trajajočem poslovnem odnosu, vse dokler ta poslovni odnos traja.

2.6.7.4. V primeru neposrednega trženja vam bomo najkasneje ob prvi komunikaciji sporočili našo identiteto in kontaktne podatke ter podatke o naši pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov, namene, za katere nameravamo obdelovati vaše osebne podatke, pravno podlago za obdelavo, kategorije osebnih podatkov, prejemnike ali kategorije prejemnikov osebnih podatkov ter druge informacije iz 14. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Če bomo obdelovali osebne podatke za namene neposrednega trženja, bomo to storili v skladu z 21. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov, pri čemer lahko uveljavljate svoje pravice do popravka, ugovora in zahtevate od nas, da trajno ali začasno prenehamo uporabljati ali kako drugače obdelovati vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja. Vaših osebnih podatkov ne bomo razkrili drugim uporabnikom.

2.7. Razkritje podatkov

2.7.1. Zaradi zagotavljanja naših storitev delimo osebne podatke z naslednjimi nepovezanimi tretjimi osebami:

2.7.1.1. Programska integracija zAppNexusom, Viberjem, Bidswitchem in LG pametnimi televizorji za nastavitve oglaševalske akcije, nastavitve ciljnih skupin oglasov, ki so na voljo za zadevno programsko integracijo, in za oglaševanje;

2.7.1.2. Socialna integracija s Facebookom, Twitterjem, Snapchatom in LinkedInom za nastavitve oglaševalskih akcij, nastavitve ciljne usmerjenosti oglasov za oglaševanje;

2.7.1.3. Drugi ponudniki storitev, kot so oglaševalci, založniki in drugi partnerji, ponudniki računovodskih storitev in storitev informacijske tehnologije;

2.7.1.4. Javni in državni organi: subjekti, ki regulirajo ali imajo pristojnost nad HTTPOOL, kot so regulatorni organi, javni in pravosodni organi, vključno z izpolnjevanjem zahtev nacionalne varnosti in kazenskega pregona.

2.8. Prenos osebnih podatkov

2.8.1. Za namene, ki so pojasnjeni v tej politiki, lahko HTTPOOL osebne podatke v primeru ustrezne odločitve, sprejete v skladu s 1. odstavkom 45. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, prenese v tretjo državo ali mednarodno organizacijo brez posebnega dovoljenja. Če ustrezne odločitve ni, mora družba zagotoviti ustrezne zaščitne ukrepe v skladu s 46. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov. Če v skladu s tretjim odstavkom 45. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov ni ustrezne odločitve o ustreznosti ali družba ni sprejela ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s 46. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov, vključno z zavezujočimi poslovnimi pravili, prenosom ali nizom prenosov osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo poteka samo pod enim od pogojev iz 1. odstavka 49. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

2.9. Hramba podatkov

2.9.1. Osebne podatke običajno hranimo toliko časa, kolikor je to potrebno za izpolnitev namenov, opisanih v tej politiki, ob upoštevanju naših zakonskih in regulatornih obveznosti.

2.9.2. Naši zaposleni in delavci, ki obdelujejo osebne podatke, so pri obdelavi osebnih podatkov dolžni ravnati po ustreznih nacionalnih zakonskih določbah glede hrambe podatkov.

2.9.3. Kadar osebni podatki niso več potrebni, bomo podatke nepovratno anonimizirali (takšne anonimizirane podatke pa bomo lahko še naprej obdržali in uporabljali) ali jih varno uničili.

2.10. Vaše pravice

2.10.1. HTTPOOL vam omogoča uresničevanje naslednjih pravic, kot so določene v Splošni uredbi o varstvu podatkov in ustreznih nacionalnih predpisih:

2.10.1.1. Pravica do dostopa: od družbe HTTPOOL imate pravico dobiti potrditev, ali se vaši osebni podatki obdelujejo ali ne, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov;

2.10.1.2. Pravica do popravka: od družbe HTTPOOL lahko zahtevate, da popravi netočne in dopolni nepopolne osebne podatke;

2.10.1.3. Pravica do izbrisa: dosežete lahko izbris vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo kot upravljavec osebnih podatkov;

2.10.1.4. Pravica do omejitve obdelave: od HTTPOOL lahko dosežete omejitev obdelave;

2.10.1.5. Pravica do obveščenosti: vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, bomo sporočili vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave, razen če se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmeren napor. Na vašo zahtevo vas bomo o teh uporabnikih obvestili.

2.10.1.6. Pravica do prenosljivosti podatkov: od HTTPOOL lahko zahtevate prejem osebnih podatkov v zvezi z vami, ki ste nam jih posedovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in lahko tudi zahtevate, da te podatke posredujemo drugemu upravljavcu, ne da bi vas pri tem ovirali.

2.10.1.7. Pravica do ugovora: na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki temelji na našem zakonitem interesu. V tem primeru bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke, razen če bomo dokazali nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo naših pravnih zahtevkov.

2.10.1.8. Pravica do ugovora neposrednemu trženju: kadar koli imate pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namene neposrednega trženja. Če boste ugovarjali obdelavi za namene neposrednega trženja, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali v te namene.

2.10.1.9. Zagotavljamo vam pravico, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi .

2.10.1.10. Pravica do obveščenosti o kršitvi: vas bomo obvestili, da je prišlo do kršitve varstva vaših osebnih podatkov, če bi kršitev varstva osebnih podatkov lahko pomenila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine;

2.10.1.11. Pravica do pritožbe: Pri nadzornem organu imate pravico vložiti pritožbo. Vseeno pa upamo, da se boste najprej posvetovali z nami, da bi lahko skupaj rešili vaše nezadovoljstvo ali skrbi, ki jih imate.

2.10.2. Omenjene pravice lahko naslovite na e-naslov gdpr@httpool.com. Na ta naslov se lahko obrnete tudi, če želite prejeti podatke o nadzornih organih zadevne družbe HTTPOOL ali da vas usmerimo na ustreznega pooblaščenca za zasebnost v podjetju skupine HTTPOOL.

2.11. Varnost

2.11.1. Uvedli smo razumne in učinkovite tehnične in organizacijske ukrepe ter postopke za izvajanje načel varstva podatkov, kot so minimizacija podatkov, in vključili smo potrebne zaščitne ukrepe v same procese obdelave z namenom izpolnjevanja zahtev Splošne uredbe o varstvu podatkov.

2.11.2. Vaše podatke varujemo z uporabo razumnih fizičnih, tehničnih in administrativnih varnostnih ukrepov, vključno z omejevanjem dostopa do vaših podatkov zaposlenim in delavcem na podlagi njihove potrebe po seznanitvi. Z namenom varovanja vaših osebnih podatkov našim zaposlenim in delavcem posredujemo naša interna pravila o zasebnosti in varnosti, strogo uveljavljamo varovalke za zasebnost znotraj družbe HTTPOOL in našo notranjo programsko opremo smo zasnovali na način, da lahko izpolnjujemo visoke varnostne standarde obdelave.

2.11.3. Svetujemo vam, da varujete podatke o vašem AdPlatform računu, vključno z vašim uporabniškim imenom in geslom, in da teh podatkov z nikomer ne delite.

2.12. Stik

Če imate kakršna koli vprašanja ali skrbi glede te politike, uporabe piškotkov ali naše politike v zvezi z zbiranjem, uporabo, obdelavo, hrambo in/ali razkritjem vaših osebnih podatkov, se lahko obrnete na info@httpool.com ali na

HTTPOOL, Internet Marketing, d.o.o., Tacenska cesta 26, 1210 Ljubljana – Šentvid,

Slovenija, E-Mail: gdpr@httpool.com,

telefon: +386 1 479 04 81, fax: +386 1 256 73 37,

Data Privacy Officer (DPO) za Httpool Group: Matic Turk